SAOPŠTENJE ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE

Beograd, 24. jun 2019.
 


Povodom nezakonitog upisa Miroslava Kopanje kao zastupnika ŠSS u Agenciji za privredne registre, Šahovski savez Srbije izdaje sledeće

SAOPŠTENJE

Nezakonitim rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BS 2353/2019 od 29-05-2019. godine izvršen je upis Miroslava Kopanje kao zastupnika ŠSS.

Rešenje je nezakonito iz sledećih razloga:
•  Prijava je podneta od strane lica koje nije ovlašćeno ispred ŠSS da postupa pred Agencijom za privredne registre,
•  Na osnovu prijave izvršen je upis lica koje ne može biti upisano pošto ne ispunjava uslove iz čl. 33. Zakona o sportu (sukob interesa) i kome je pravosnažnom i izvršnom odlukom disciplinskog organa ŠSS izrečena mera - trajna zabrana obavljanja svih funkcija i dužnosti u svim organima i telima Šahovskog saveza Srbije i redovnih članova Šahovskog saveza Srbije.

Podsećamo članove ŠSS kao i udružene Klubove da je:
•  15-01-2016. godine Miroslav Kopanja razrešen dužnosti predsednika, i da je protiv ove odluke poveo spor,
•  da je posle donošenja odluke od 15-01-2016, deset meseci kasnije, i to dana 27-11-2016.g. Kopanja je imenovan za zastupnika ŠSS na vanrednoj sednici skupštine ŠSS, čime odluka o razrešenju na koju se odnosi presuda na osnovu koje je izvršen predmetni upis Kopanje, postala bespredmetna,
•  da je nakon sledećih devet meseci 12-02-2017.g. na vanrednoj sednici skupštine ŠSS Kopanja razrešen dužnosti zastupnika, koja odluka je na pravnoj snazi,
•  da je na redovnoj izbornoj skupštini ŠSS 28-04-2018.g. imenovan je sadašnji zastupnik Dušan Cogoljević.

Protiv nezakonitog rešenja APR, Šahovski savez Srbije uložio je žalbu i preduzeo sve druge potrebne mere.