Odluke Vanredne skupštine Šahovskog saveza Srbije (27.11.2016.)
Beograd, 7.12.2016.
 

Vanredna skupština Šahovskog saveza Srbije održana je 27. novembra 2016. godine. Skupštinu je otvorio Ivan Marinković, ovlašćeno lice da u ime predlagača (Šahovskog saveza Beograda i Šahovskog saveza Vojvodine) zakaže sednicu Vanredne skupštine Šahovskog saveza Srbije.

U ime Verifikacione Komisije, Miloš Peović saopštio je da Skupštini prisustvuje 23 od ukupno 45 delegata, a Ivan Marinković konstatovao je da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje, osim kod pitanja regulisanih članom 31. stavovi 6. i 7. Statuta ŠSS (usvajanje Statuta i izbor predsednika ŠSS).

U okviru 3. tačke Dnevnog reda, delegati su razrešili Miodraga Vukotića sa dužnosti predsednika Šahovskog saveza Srbije. Darko Božić, poptredsednik ŠS Beograda, jednoglasno je izabran za predsednika skupštine Šahovskog saveza Srbije. Mandat novoizabranog predsednika traje do isteka mandata ostalih delegata.

Konstatovano je da, posle izbora predsednika Skupštine ŠSS, a prema članu 29, stav 2, tačka 1, u radu Skupštine ŠSS trenutno učestvuje 24 delegata, a da je za donošenje odluke potrebna većina od 13 delegata.

Delegati Skupštine ŠSS jednoglasno su razrešili Svetozara Vlahovića, Gordanu Radičević i Miodraga Rakića sa funkcije člana Izvršnog odbora Šahovskog saveza Srbije. U Izvršni odbor ŠSS jednoglasno su izabrani: Ivan Marinković, Branko Tadić i Dejan Nestorović. Na upražnjeno mesto koje pripada Šahovskom savezu Vojvodine, izabran je Miroslav Kopanja.

Delegati su doneli sledeće odluke u vezi statutarnih zastupnika Šahovskog saveza Srbije u Agenciji za privredne registre:
Brišu se kao statutarni zastupnici Šahovskog saveza Srbije u Agenciji za privredne registre:Obren Ćetković, Zoran Bojović i Miodrag Rakić.
Imenuju se kao statutarni zastupnici Šahovskog saveza Srbije u Agenciji za privredne registre:Branko Tadić i Miroslav Kopanja.
Ovlašćen je član IO ŠSS Danko Bokan, da u APR podnese neophodnu dokumentaciju u roku od 3 radna dana od dana izrade Zapisnika i Odluka sa sednice.

Na predlog Ivana Marinkovića, delegati Skupštine ŠSS doneli su sledeću odluku: imenuje se Ratko Pižurica, kao član IO ŠSS da kao tehničko lice saziva i vodi sednice Izvršnog odbora ŠSS i stara se o sprovođenju odluka sa istih.